ก้าวสู่ความสำเร็จ การบริหารจัดการน้ำโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสยว จังหวัดสุพรรณบุรี กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทาน 2554 [ใหม่] เรียนรู้ 5 วัน สู่การเป้นวิทยากรกระบวนการ 2554 [ใหม่] คู่มืออาสาสมัครชลประทาน  คู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมชลประทาน คู่มือการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดยเกษตรกรมีส่วนร่วมตามกระบวนการ 14 ขั้นตอน คู่มือการจัดการข้อร้องเรียน การบริหารจัดการชลประทานโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม ด้านการส่งน้ำและบำรุงรักษา การบริหารจัดการชลประทานโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม ด้านการส่งน้ำและบำรุงรักษา กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทาน การจัดตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน ร่วมกันคิดร่วมกันทำ ทำเนียบสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่น      เรียนรู้ 5 วัน สู่การเป้นวิทยากรกระบวนการ     การจัดตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน      ทำเนียบสถาบันเกษตรกร ผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่น พ.ศ. 2530-2552 คู่มือเอกลักษณ์องค์กร กรมชลประทาน           คู่มือการปฏิบัติงานของคณะทำงาน ประสานงานการจัดการข้อร้องเรียนระดับหน่วยงาน รับเรื่องจากสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนการบริหารจัดการน้ำ