เอกสารเผยเเพร่

แผนกลยุทธ์การมีส่วนร่วมกรมชลประทาน พ.ศ. 2558 - 2561  กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทาน 2554 [ใหม่] เรียนรู้ 5 วัน สู่การเป้นวิทยากรกระบวนการ 2554 [ใหม่]  คู่มืออาสาสมัครชลประทาน  คู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชน คู่มือการจัดการข้อร้องเรียน คู่มือการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดยเกษตรกรมีส่วนร่วมตามกระบวนการ 14 ขั้นตอน  การบริหารจัดการชลประทานโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม ด้านการส่งน้ำและบำรุงรักษา  การจัดตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน  กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทาน  คู่มือการปฏิบัติงานของคณะทำงาน ประสานงานการจัดการข้อร้องเรียนระดับหน่วยงาน รับเรื่องจากสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

[ดูทั้งหมด]

การจัดการข้อร้องเรียน
ข้อสั่งการเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน
รายงานผลการดำเนินงาน
เอกสารประกอบการทำงาน
การจัดการความรู้

การถ่ายทอดความรู้
แจ้งมาเราช่วยแก้
ติดต่อ การจัดการข้อร้องเรียน

ประชาสัมพันธ์
คณะกรรมการจัดการชลประทาน

[ดูทั้งหมด]
แบบฟอร์ม online[ดูทั้งหมด]
Search
Application

สรุปสถานการณ์น้ำBanner

Blog ความรู้   
คลังความรู้ (KM)
กฤตภาคข่าว
เอกลักษณ์องค์กรกรมชลประทาน

ระบบติดตามการปฏิบัติงาน

คลังความรู้กรมชลประทาน

จดหมายอิเล็คทรอนิกส์กรมชลประทาน
ปฏิทินการฝึกอบรม กสช
Website Link

จำนวนคนออนไลน์
We have 2 guests online
จำนวนผู้เยี่ยมชม